Accessibility Statement

The ONE Conference strives to make its own online information and services accessible, in accordance with the Dutch law 'Tijdelijk besluit digitale toegangelijkheid overheid'. This accessibility declaration applies to the content of the One Conference website that is included in the scope of the regulation.

Links:

The links on which the content of the ONE Conference website can be found:

An up-to-date and complete overview of the accessibility statements under the responsibility of ECP | Platform for the Information Society is available via the following link:

Compliance Status

The organisation of the ONE Conference declares that the website of the ONE Conference fully complies with the Dutch regulation. The information under the heading explanation of compliance status contains the substantiation of the accessibility claim.

Formulation of this Statement

This statement was drawn up on 2-06-2020 with the consent of the responsible director of ECP | Platform for the Information Society, Marjolijn Bonthuis (Deputy director of ECP). The topicality, completeness and correctness of this statement were last revised on 2-06-2020.

Feedback and Contact Details

Are you running into an accessibility problem? Or do you have a question or remark about accessibility? Please contact us via info@one-conference.nl. The scope of the investigation includes all content that must be made accessible according to the Dutch regulation.

Explantation of Compliance Status

Are you running into an accessibility problem? Or do you have a question or remark about accessibility? Please contact us via info@one-conference.nl.

 • The scope of the investigation includes all content that must be made accessible according to the Dutch regulation;
 • The investigation is based on measurement and research data not older than 12 months;
 • The manual evaluation has been carried out in accordance with an adequately documented evaluation method;WCAG-EM or equivalent;
 • for the (semi-)automatic tests a testing instrument has been used that is based on the algorithms documented by the Auto-WCAG Community Group;
 • All study results are recorded accurately, unambiguously and reproducibly in a human readable format OR in machine-readable format EARL;
 • All errors found during the study have been corrected; all evaluation and research results on which the claim is based are available via: https://one-conference.nl/uplo...
 • Research date: 2-06-2020
 • Research method: manual research

Toegankgelijkheidsverklaring

De ONE Conference streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ONE Conference die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links:

De links waarop de inhoud van de website ONE Conference te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

De organisatie van de One Conference verklaart dat de website van de One Conference volledig voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De informatie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus bevat de onderbouwing van de toegankelijkheidsclaim.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 2-06-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Marjolijn Bonthuis (Adjunct-directeur ECP). De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 2-06-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@one-conference.nl.

Toelichting op de nalevingsstatus

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@one-conference.nl.

 • het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 • het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 • voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 • alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 • alle tijdens het onderzoek gevonden fouten zijn hersteld;
 • alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  https://one-conference.nl/uploads/WCAG-2.1-inspectie-www.one-conference.nl-niveau-AA-1.2-1.pdf
 • onderzoeksdatum: 2-06-2020
 • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
 • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

magnifier